ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 481อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 483อ่านอรรถกถา 17 / 485อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อุปปาทสังยุต
วิญญาณสูตรที่ ๓ ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์

               อรรถกถาอุปปาทสังยุต               
               คำทั้งหมดในอุปปาทสังยุตชัดเจนแล้วทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาอุปปาทสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
                         ๑. จักขุสูตร
                         ๒. รูปสูตร
                         ๓. วิญญาณสูตร
                         ๔. ผัสสสูตร
                         ๕. เวทนาสูตร
                         ๖. สัญญาสูตร
                         ๗. เจตนาสูตร
                         ๘. ตัณหาสูตร
                         ๙. ธาตุสูตร
                         ๑๐. ขันธสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค โอกกันตสังยุต                ขันธสูตรที่ ๑๐ ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=478                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค กิเลสสังยุต                ๑. จักขุสูตร ว่าด้วยอุปกิเลสแห่งจิต http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=499

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อุปปาทสังยุต วิญญาณสูตรที่ ๓ ว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 481อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 483อ่านอรรถกถา 17 / 485อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=5771&Z=5780
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :