ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 569อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 574อ่านอรรถกถา 17 / 575อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วัจฉโคตตสังยุต
๒๑-๒๕. รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรที่ ๑-๕ เพราะไม่กำหนดรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง

               อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุตที่ ๑๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในวัจฉโคตตสังยุต ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อญฺญาเต แปลว่า เพราะไม่รู้.
               พึงทราบความหมายในทุกบทด้วยอำนาจเป็นตติยาวิภัตติ เหมือนกับดังพรรณนามาฉะนี้. ก็บทเหล่านี้ทุกบทเป็นไวพจน์ของกันและกันนั่นเองแล.
               ก็แลในสังยุตนี้พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสูตรไว้ ๑๑ สูตร ตรัสไวยากรณะไว้ ๕๕ ไวยากรณะ.

               จบอรรถกถาวัจฉโคตตสังยุตที่ ๑๒               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต                ๕๗. วัสสวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีฝนในบางคราว http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=553                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สมาธิสังยุต                ๑. สมาธิสมาปัตติสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=585

               รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
                         ๑-๕. อัญญาณสูตร ๕ สูตร
                         ๖-๑๐. อทัสสนสูตร ๕ สูตร
                         ๑๑-๑๕. อนภิสมยสูตร ๕ สูตร
                         ๑๖-๒๐. อนนุโพธสูตร ๕ สูตร
                         ๒๑-๒๕. อัปปฏิเวธสูตร ๕ สูตร
                         ๒๖-๓๐. อสัลลักขณสูตร ๕ สูตร
                         ๓๑-๓๕. อนุปลักขณสูตร ๕ สูตร
                         ๓๖-๔๐. อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร
                         ๔๑-๔๕. อัปปัจจเวกขณสูตร ๕ สูตร
                         ๔๖-๕๐. อัปปัจจุปลักขณสูตร ๕ สูตร
                         ๕๑-๕๔. อัปปัจจักขกัมมสูตร ๔ สูตร
                         ๕๕. วิญญาณอัปปักจักขกัมมสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วัจฉโคตตสังยุต ๒๑-๒๕. รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรที่ ๑-๕ เพราะไม่กำหนดรู้ขันธ์ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอย่าง จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 569อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 574อ่านอรรถกถา 17 / 575อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6670&Z=6674
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :