ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 68อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 17 / 71อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓
ปภังคสูตร ว่าด้วยความสลายและไม่สลายแห่งทุกข์

               อรรถกถาปภังคุสูตรที่ ๑๑               
               ในปภังคุสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า ปภงฺคุ ํ ได้แก่ มีอันแตกไปเป็นสภาวะ.
               ในที่นี้ ท่านกล่าวอนิจจลักษณะเท่านั้น ด้วยประการฉะนี้แล.

               จบอรรถกถาปภังคุสูตรที่ ๑๑               
               จบภารวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ภารสูตร
                         ๒. ปริญญาสูตร
                         ๓. ปริชานสูตร
                         ๔. ฉันทราคสูตร
                         ๕. อัสสาทสูตรที่ ๑
                         ๖. อัสสาทสูตรที่ ๒
                         ๗. อัสสาทสูตรที่ ๓
                         ๘. อภินันทนสูตร
                         ๙. อุปปาทสูตร
                         ๑๐. อฆมูลสูตร
                         ๑๑. ปภังคสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓ ปภังคสูตร ว่าด้วยความสลายและไม่สลายแห่งทุกข์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 68อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 17 / 71อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=723&Z=738
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6418
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6418
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :