ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 85อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 86อ่านอรรถกถา 17 / 87อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นตุมหากวรรคที่ ๔
อนุธัมมสูตรที่ ๔ ว่าด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ์ ๕

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นตุมหากวรรคที่ ๔                อนุธัมมสูตรที่ ๑ ว่าด้วยความหน่ายในขันธ์ ๕ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=83                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อัตตทีปวรรคที่ ๕                อัตตทีปสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=87
               -----------------------------------------------------               
               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นตุมหากสูตรที่ ๑
                         ๒. นตุมหากสูตรที่ ๒
                         ๓. ภิกขุสูตรที่ ๑
                         ๔. ภิกขุสูตรที่ ๒
                         ๕. อานันทสูตรที่ ๑
                         ๖. อานันทสูตรที่ ๒
                         ๗. อนุธัมมสูตรที่ ๑
                         ๘. อนุธัมมสูตรที่ ๒
                         ๙. อนุธัมมสูตรที่ ๓
                         ๑๐. อนุธัมมสูตรที่ ๔.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ นตุมหากวรรคที่ ๔ อนุธัมมสูตรที่ ๔ ว่าด้วยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ์ ๕ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 85อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 86อ่านอรรถกถา 17 / 87อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=928&Z=947
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :