ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 9อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 10อ่านอรรถกถา 18 / 13อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑
๑๐. พาหิรสูตร

               อรรถกถาอตีตานาคตปัจจุบันนานิจจสูตรที่ ๗-๑๐               
               สูตรที่ ๗ เป็นต้น ตรัสด้วยอำนาจเวไนยสัตว์ผู้กำหนดอนิจจลักษณะเป็นต้นในจักษุเป็นต้นที่เป็นอดีตและอนาคต ลำบากด้วยการยึดถือในรูปที่เป็นปัจจุบันว่ามีกำลัง.
               คำที่เหลือในที่ทุกแห่งมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล

               จบอรรถกถาอตีตานาคตปัจจุบันนานิจจสูตรที่ ๗-๑๐               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร
                         ๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร
                         ๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร
                         ๔. พาหิรอนิจจสูตร
                         ๕. พาหิรทุกขสูตร
                         ๖. พาหิรอนัตตสูตร
                         ๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร
                         ๘. อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร
                         ๙. อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร
                         ๑๐. พาหิรสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑                ๖. พาหิรอนัตตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=6                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ยมกวรรคที่ ๒                ๑. สัมโพธสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=13

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑ ๑๐. พาหิรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 9อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 10อ่านอรรถกถา 18 / 13อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=99&Z=128
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :