ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 140อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 143อ่านอรรถกถา 18 / 145อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ฉฬวรรคที่ ๕
๔. ปมาทวิหารีสูตร

               อรรถกถาปมาทวิหารีสูตรที่ ๔               
               ในปมาทวิหารีสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อสํวุตสฺส ได้แก่ ไม่ปิด มิใช่ปิดแล้วสำรวมแล้วตั้งไว้.
               บทว่า พฺยาสิจฺจติ ได้แก่ ย่อมซึมซาบ คือชุ่มด้วยกิเลสเป็นไปอยู่.
               บทว่า ปามุชฺชํ ได้แก่ ปีติมีกำลังอ่อน. บทว่า ปีติ ได้แก่ ปีติมีกำลังแรง.
               บทว่า ปสฺสทฺธิ ได้แก่ ความระงับความกระวนกระวาย.
               บทว่า ธมฺมา น ปาตุภวนฺติ ได้แก่ ธรรมคือสมถและวิปัสสนา ย่อมไม่เกิดขึ้น
               ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อตรัสถามจำแนกบุคคล จึงแสดงถึงบุคคลโดยธรรมาธิษฐาน.

               จบอรรถกถาปมาทวิหารีสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ฉฬวรรคที่ ๕ ๔. ปมาทวิหารีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 140อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 143อ่านอรรถกถา 18 / 145อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=1973&Z=2004
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=755
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=755
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :