ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 162อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 163อ่านอรรถกถา 18 / 165อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑
๑๐. อุปัสสุติสูตร

               อรรถกถาสูตรที่ ๖-๑๐               
               ตั้งแต่สูตรที่ ๖-๑๐ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               จบอรรถกถาสูตรที่ ๖-๑๐               
               จบโยคักเขมิวรรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โยคักเขมิสูตร
                         ๒. อุปาทายสูตร
                         ๓. ทุกขสูตร
                         ๔.โลกสูตร
                         ๕. เสยยสูตร
                         ๖. สังโยชนสูตร
                         ๗. อุปาทานสูตร
                         ๘. อปริชานสูตรที่ ๑
                         ๙. อปริชานสูตรที่ ๒
                         ๑๐. อุปัสสุติสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑                ๕. เสยยสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=158                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒                ๑. มารปาสสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=165

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑ ๑๐. อุปัสสุติสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 162อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 163อ่านอรรถกถา 18 / 165อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=2331&Z=2369
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :