ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 187อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 189อ่านอรรถกถา 18 / 190อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒
๙. สังโยชนสูตร

               อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๙ - อุปาทานสูตรที่ ๑๐               
               สูตรที่ ๙ และที่ ๑๐ เมื่อท่านกล่าวโดยอนิฏฐารมณ์ ก็เป็นอันกล่าวโดยบุคคลผู้ตรัสรู้.

               จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๙ - อุปาทานสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาโลกกามคุณวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒                ๘. ราหุลสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=187                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ คหปติวรรคที่ ๓                ๑. เวสาลีสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=191

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มารปาสสูตรที่ ๑
                         ๒. มารปาสสูตรที่ ๒
                         ๓. โลกกามคุณสูตรที่ ๑
                         ๔. โลกกามคุณสูตรที่ ๒
                         ๕. สักกสูตร
                         ๖. ปัญจสิขสูตร
                         ๗. สารีปุตตสูตร
                         ๘. ราหุลสูตร
                         ๙. สังโยชนสูตร
                         ๑๐. อุปาทานสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒ ๙. สังโยชนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 187อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 189อ่านอรรถกถา 18 / 190อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=2786&Z=2797
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=935
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=935
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :