ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 21อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 22อ่านอรรถกถา 18 / 24อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ยมกวรรคที่ ๒
๑๐. อุปปาทสูตรที่ ๒

               อรรถกถาปฐมอภินันทสูตรที่ ๗ เป็นต้น               
               ในสูตรที่ ๗ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะไว้ใน ๔ สูตร แต่อนุปุพพิกกาพึงทราบโดยนัยที่ตรัสแล้วนั่นแหละ ในหนหลังแก่ภิกษุเหล่านั้น.

               จบอรรถกถาปฐมอภินันทสูตรที่ ๗ เป็นต้น               
               จบอรรถกถายมกวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สัมโพธสูตรที่ ๑
                         ๒. สัมโพธสูตรที่ ๒
                         ๓. อัสสาทสูตรที่ ๑
                         ๔. อัสสาทสูตรที่ ๒
                         ๕. โนอัสสาทสูตรที่ ๑
                         ๖. โนอัสสาทสูตรที่ ๒
                         ๗. อภินันทสูตรที่ ๑
                         ๘. อภินันทสูตรที่ ๒
                         ๙. อุปปาทสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อุปปาทสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ยมกวรรคที่ ๒                ๖. โนอัสสาทสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=18                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สัพพวรรคที่ ๓                ๑. สัพพสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=24

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ยมกวรรคที่ ๒ ๑๐. อุปปาทสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 21อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 22อ่านอรรถกถา 18 / 24อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=280&Z=298
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :