ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 224อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 226อ่านอรรถกถา 18 / 227อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ เทวทหวรรคที่ ๔
๑๐. เหตุพาหิรสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยรูปารามสูตรที่ ๔ เป็นต้น               
               สูตรที่ ๔ เมื่อทรงแสดงล้วนๆ ก็ตรัสด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้จะตรัสรู้.
               สูตรที่ ๕ เป็นต้น ก็ตรัสด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้จะตรัสรู้โดยประการนั้นๆ.
               ส่วนเนื้อความแห่งสูตรเหล่านั้นปรากฏชัดแล้วแล.

               จบอรรถกถาทุติยรูปารามสูตรที่ ๔ เป็นต้น               
               จบเทวทหวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เทวทหสูตร
                         ๒. ขณสูตร
                         ๓. ปัคคัยหสูตรที่ ๑ [ปฐมรูปารามสูตรที่ ๓]
                         ๔. ปัคคัยหสูตรที่ ๒ [ทุติยรูปารามสูตรที่ ๔]
                         ๕. อัคคัยหสูตรที่ ๑
                         ๖. อัคคัยหสูตรที่ ๒
                         ๗. เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๑
                         ๘. เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๒
                         ๙. เหตุพาหิรสูตรที่ ๑
                         ๑๐. เหตุพาหิรสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ เทวทหวรรคที่ ๔                ๓. ปัคคัยหสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=216                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นวปุราณวรรคที่ ๕                ๑. กรรมสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=227

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ เทวทหวรรคที่ ๔ ๑๐. เหตุพาหิรสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 224อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 226อ่านอรรถกถา 18 / 227อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=3430&Z=3448
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :