ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 243อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 244อ่านอรรถกถา 18 / 245อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นวปุราณวรรคที่ ๕
๑๐. ธรรมกถิกสูตร

               อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐               
               อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.

               จบอรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐               
               จบนวปุราณวรรคที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กรรมสูตร
                         ๒. สัปปายสูตรที่ ๑ [อนิจจนิพพานสัปปายสูตรที่ ๒]
                         ๓. สัปปายสูตรที่ ๒
                         ๔. สัปปายสูตรที่ ๓
                         ๕. สัปปายสูตรที่ ๔
                         ๖. อนันเตวาสิกานาจริยสูตร [อันเตวาสิกสูตรที่ ๖]
                         ๗. ติตถิยสูตร
                         ๘. ปริยายสูตร
                         ๙. อินทรียสูตร
                         ๑๐. ธรรมกถิกสูตร
               -----------------------------------------------------               

               รวมวรรคในตติยปัณณาสก์นี้ คือ
                         ๑. โยคักเขมิวรรค
                         ๒. โลกกามคุณวรรค
                         ๓. คหปติวรรค
                         ๔. เทวทหวรรค
                         ๕. นวปุราณวรรค
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นวปุราณวรรคที่ ๕ ๑๐. ธรรมกถิกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 243อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 244อ่านอรรถกถา 18 / 245อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=3673&Z=3697
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1202
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1202
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :