ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 254อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 18 / 256อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นันทิขยวรรคที่ ๑
๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร

               อรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑๐-๑๒               
               ๓ สูตรมีสูตรที่ ๑๐ เป็นต้น ตรัสด้วยอำนาจอัธยาศัยบุคคลแผนกหนึ่งต่างหาก.
               เนื้อความแห่งสูตรเหล่านั้น พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.

               จบอรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑๐-๑๒               
               จบนันทิขยวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นันทิขยสูตรที่ ๑
                         ๒. นันทิขยสูตรที่ ๒
                         ๓. นันทิขยสูตรที่ ๓
                         ๔. นันทิขยสูตรที่ ๔
                         ๕. ชีวกัมพวนสูตรที่ ๑
                         ๖. ชีวกัมพวนสูตรที่ ๒
                         ๗. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๑
                         ๘. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๒
                         ๙. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๓
                         ๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร
                         ๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร
                         ๑๒. อัตตานุทิฏฐิสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นันทิขยวรรคที่ ๑                ๙. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๓ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=253                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สัฏฐิเปยยาลที่ ๒                ๑-๓. ฉันทสูตร ราคสูตร ฉันทราคสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=257

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ นันทิขยวรรคที่ ๑ ๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 254อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 18 / 256อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=3859&Z=3874
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :