ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 285อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 287อ่านอรรถกถา 18 / 289อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓
๒. สมุทรสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสมุททสูตรที่ ๒               
               ในทุติยสมุททสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สมุทฺโท ความว่า ชื่อว่าสมุททะ เพราะอรรถว่าตั้งขึ้น. ท่านอธิบายไว้ว่า เพราะอรรถว่าเปียกชุ่ม.
               บทว่า เยภุยฺเยน ความว่า เว้นพระอริยสาวกทั้งหลาย.
               บทว่า สมุทฺทา ความว่า เปียก ชุ่ม จมน้ำ.
               คำว่า กนฺตา กุลกชาตา เป็นต้น กล่าวไว้พิสดารแล้วในหนหลังนั่นแล.
               บทว่า มจฺจุชโห ได้แก่ ละมัจจุทั้ง ๓ แล้วอยู่.
               บทว่า นิรูปธิ ได้แก่ ไม่มีอุปธิด้วยอุปธิทั้ง ๓.
               บทว่า อปุนพฺภวาย ได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่พระนิพพาน.
               บทว่า อโมหยี มจฺจุราชํ ความว่า ไปทางข้างหลังพระยามัจจุราช โดยอาการที่พระยามัจจุราชไม่รู้คติของเขา.

               จบอรรถกถาทุติยสมุททสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓ ๒. สมุทรสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 285อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 287อ่านอรรถกถา 18 / 289อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=4399&Z=4435
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1254
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1254
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :