ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 289อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 291อ่านอรรถกถา 18 / 295อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓
๔. ขีรรุกขสูตร

               อรรถกถาขีรรุกขสูตรที่ ๔               
               ในขีรรุกขสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ชื่อว่า อตฺถิ มีอยู่ เพราะอรรถว่ายังละกิเลสไม่ได้. ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า โส อปฺปหีโน.
               บทว่า ปริตฺตา ความว่า จริงอยู่รูปแม้ขนาดเท่าภูเขา คนไม่เห็น ไม่พอเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ชื่อว่าเล็กน้อย.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า รูปทั้งหลายแม้เห็นปานนั้น ยังครอบงำจิตของผู้นั้นได้.
               บทว่า โก ปน วาโท อธิมตฺตานํ ความว่า จะป่วยกล่าวไปไยเล่า ในคำที่ว่า อิฏฐารมณ์อันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี จักไม่ครอบงำจิตของเขา.
               ก็ในที่นี้วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีมีแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้น แม้มีขนาดเท่าหลังเล็บ พึงทราบว่า อารมณ์มีขนาดใหญ่ทั้งนั้น.
               บททั้ง ๓ มีบทว่า ทหโร เป็นต้นเป็นไวพจน์แห่งกันและกันนั่นแล.
               บทว่า ภินฺเทยฺย ความว่า พึงเฉาะ พึงกรีด.

               จบอรรถกถาขีรรุกขสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓ ๔. ขีรรุกขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 289อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 291อ่านอรรถกถา 18 / 295อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=4460&Z=4528
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1263
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1263
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :