ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 299อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 300อ่านอรรถกถา 18 / 303อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓
๗. อุทายีสูตร

               อรรถกถาอุทายีสูตรที่ ๗               
               ในอุทายีสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อเนกปริยาเยน ได้แก่ โดยเหตุเป็นอันมาก. บาลีว่า อิติปายํ ดังนี้ก็มี.
               ในสูตรนี้ ตรัสอนัตตลักขณะโดยความเป็นของไม่เที่ยง.

               จบอรรถกถาอุทายีสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สมุททวรรคที่ ๓ ๗. อุทายีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 299อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 300อ่านอรรถกถา 18 / 303อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=4630&Z=4668
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1271
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1271
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :