ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 322อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 325อ่านอรรถกถา 18 / 326อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อาสีวิสวรรคที่ ๔
๕. ทารุขันธสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕               
               ในทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า กิมฺมิลายํ ได้แก่ ในพระนครมีชื่อว่ากิมมิละ.
               บทว่า สํกิลิฏฺฐํ ความว่า จำเดิมแต่เวลาที่ปิดไว้ อาบัติที่ชื่อว่าไม่เศร้าหมอง ย่อมไม่มี. อาบัติที่เศร้าหมองเห็นปานนั้น.
               บทว่า วุฏฺฐานํ ทิสฺสติ ได้แก่ การออกจากอาบัติด้วยปริวาส มานัต และอัพภาน ย่อมปรากฏแล.

               จบอรรถกถาทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อาสีวิสวรรคที่ ๔ ๕. ทารุขันธสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 322อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 325อ่านอรรถกถา 18 / 326อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=4964&Z=4974
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2211
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2211
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :