ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 34อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 35อ่านอรรถกถา 18 / 36อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สัพพวรรคที่ ๓
๑๐. สัปปายสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐               
               ในทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งทรงแสดงการยึดถือตัณหา มานะ ทิฏฐิ ด้วยอย่างละ ๓ บทมีอาทิว่า เอตํ มม ดังนี้ จึงทรงแสดงเทศนาโดยปริวัตตนัย ๓.
               แต่เมื่อว่าโดยลำดับในพระสูตรทั้ง ๓ นี้ พระองค์ตรัสมรรคทั้ง ๔ พร้อมด้วยวิปัสสนา.

               จบอรรถกถาทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐               
               จบสัพพวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สัพพสูตร
                         ๒. ปหานสูตรที่ ๑
                         ๓. ปหานสูตรที่ ๒
                         ๔. ปริชานสูตรที่ ๑
                         ๕. ปริชานสูตรที่ ๒
                         ๖. อาทิตตปริยายสูตร
                         ๗. อันธภูตสูตร
                         ๘. สารูปสูตร [สารุปปสูตรที่ ๘]
                         ๙. สัปปายสูตรที่ ๑
                         ๑๐. สัปปายสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ สัพพวรรคที่ ๓ ๑๐. สัปปายสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 34อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 35อ่านอรรถกถา 18 / 36อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=480&Z=533
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=268
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=268
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :