ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 388อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 389อ่านอรรถกถา 18 / 391อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑
๑๐. ผัสสมูลกสูตร

               อรรถกถาผัสสมูลกสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในผัสสมูลกสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า สุขเวทนียํ ได้แก่ ผัสสะเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา.
               แม้ในบทเหลือก็นัยนี้นั่นแล. ส่วนในข้อนี้ การพรรณนาตามลำดับบท ท่านให้พิสดารไว้แล้วในหนหลัง.
               ในสองสูตรนี้ ตรัสถึงเวทนาอันเที่ยวไปในการพิจารณา.

               จบอรรถกถาผัสสมูลกสูตรที่ ๑๐               
               จบปฐมกสคาถวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สมาธิสูตร
                         ๒. สุขสูตร
                         ๓. ปหานสูตร
                         ๔. ปาตาลสูตร
                         ๕. ทัฏฐัพพสูตร
                         ๖. สัลลัตถสูตร
                         ๗. เคลัญญสูตรที่ ๑
                         ๘. เคลัญญสูตรที่ ๒
                         ๙. อนิจจสูตร
                         ๑๐. ผัสสมูลกสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑ ๑๐. ผัสสมูลกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 388อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 389อ่านอรรถกถา 18 / 391อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=5763&Z=5791
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3055
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3055
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :