ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 397อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 398อ่านอรรถกถา 18 / 399อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ รโหคตวรรคที่ ๒
๔. นิวาสสูตร

               อรรถกถานิวาสสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในนิวาสสูตรที่ ๔ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า ปุรตฺถิมา คือ ในทิศตะวันออก.
               ในบททั้งปวงก็อย่างนี้.
               ในบทเป็นอาทิว่า สามิสาปิ สุขา เวทนา สุขเวทนาอันประกอบด้วยอามิสคือกาม ชื่อว่าสุขมีอามิส. เวทนาอันเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้น ด้วยสามารถแห่งวิปัสสนา และด้วยสามารถแห่งอนุสสติ ชื่อว่าสุขไม่มีอามิส.
               ทุกขเวทนามีอามิสด้วยอามิสคือกาม ชื่อว่าทุกข์มีอามิส. โทมนัสเวทนาอันเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยังความปรารถนาให้เข้าไปตั้งไว้ ในวิโมกข์อันยอดเยี่ยม (อนุตตรวิโมกข์) เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย ชื่อว่าทุกข์ไม่มีอามิส.
               เวทนามีอามิสด้วยสามารถอามิสคือกามชื่อว่าอทุกขมสุขอันมีอามิส. อทุกขมสุขเวทนา อันเกิดขึ้นด้วยสามารถจตุตถฌาน ชื่อว่าอทุกขมสุขอันไม่มีอามิส.
               สี่สูตรมีสูตรที่ ๕ เป็นต้นไปมีนัยอันกล่าวไว้แล้วในหนหลัง.
               ส่วนในข้อนี้ แม้สองสูตรก่อนประกอบด้วยปัสสัทธิ. สองสูตรหลังประกอบด้วยปัสสัทธิกึ่งหนึ่ง.
               พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้วตามอัธยาศัยของบุคคลผู้รู้ด้วยเทศนา.

               จบอรรถกถานิวาสสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ รโหคตวรรคที่ ๒                ๙. ปัญจกังคสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=409

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ รโหคตวรรคที่ ๒ ๔. นิวาสสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 397อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 398อ่านอรรถกถา 18 / 399อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=5854&Z=5863
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3085
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3085
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :