ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 446อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 458อ่านอรรถกถา 18 / 460อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑
๑. อมนาปสูตร

               มาตุคามสังยุต               
               อรรถกถาเปยยาลวรรคที่ ๑               
               อรรถกถาอมนาปสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในอมนาปสูตรที่ ๑ แห่งมาตุคามสังยุต ดังต่อไปนี้.
               บทว่า องฺเคหิ คือ ด้วยองค์แห่งโทษ.
               บทว่า น จ รูปวา ความว่า มีรูปไม่สมประกอบ พิการ รูปร่างน่าเกลียด.
               บทว่า น จ โภควา ความว่า ไม่ถึงพร้อมด้วยโภคะ คือทรัพย์ไม่มี.
               บทว่า น จ สีลวา ความว่า ผู้มีศีลวิบัติ คือทุศีล.
               บทว่า อลโส จ ความว่า ย่อมไม่สามารถทำการงานทั้งหลายมีการตัดฟืนและการหุงเป็นต้น คนเกียจคร้าน ความเป็นผู้เกียจคร้าน ย่อมนั่งหลับในที่นั่งบ้าง ย่อมยืนหลับในที่ยืนบ้าง.
               บทว่า ปชญฺจสฺส น ลภติ ความว่า ย่อมไม่ได้บุตรที่จะให้ดำรงวงศ์ตระกูลได้เพื่อบุรุษนั้น ย่อมชื่อว่าหญิงหมัน.
               สุกกปักข์ พึงทราบโดยปริยายอันตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว.
               สูตรที่ ๒ พึงให้เนื้อความกลับกัน โดยนัยอันกล่าวแล้วในสูตรที่ ๑.

               จบอรรถกถาอมนาปสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑ ๑. อมนาปสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 446อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 458อ่านอรรถกถา 18 / 460อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6295&Z=6307
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3222
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3222
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :