ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 36อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 46อ่านอรรถกถา 18 / 56อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์
อนิจจวรรคที่ ๕

               อรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๕               
               ในอนิจจวรรคที่ ๕ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ญาตปริญญามาในบทว่า ปริญฺเญยฺยํ. แต่ปริญญา ๒ นอกนี้ พึงทราบว่า ท่านก็ถือเอาด้วยเหมือนกัน. เฉพาะตีรณปริญญาและปหานปริญญา มาทั้งในบทปริญฺเญยฺย ทั้งในบทปหาตพฺพ. แต่ปริญญาทั้ง ๒ นอกนี้ พึงทราบว่า ท่านถือเอาด้วยเหมือนกัน.
               บทว่า สจฺฉิกาตพฺพํ แปลว่า พึงกระทำให้ประจักษ์.
               แม้ในบทว่า อภิญฺเญยฺยา ปริญฺเญยฺยํ นี้ ถึงท่านไม่ได้กล่าวถึงปหานปริญญาก็จริง แต่พึงทราบว่า ท่านถือเอาด้วยเหมือนกัน.
               บทว่า อุปทฺทุตํ ได้แก่ ด้วยอรรถมากมาย.
               บทว่า อุปสฺสฏฺฐํ ได้แก่ ด้วยอรรถว่าถูกกระทบ.
               บทที่เหลือง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สุทธวรรค
                         ๒. ยมกวรรค
                         ๓. สัพพวรรค
                         ๔. ชาติธรรมวรรค
                         ๕. อนิจจวรรค
               จบปัณณาสก์ที่ ๑ ในสฬายตนวรรค               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๕ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 36อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 46อ่านอรรถกถา 18 / 56อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=582&Z=632
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=282
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=282
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :