ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 46อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 56อ่านอรรถกถา 18 / 57อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑
๑. อวิชชาสูตร

               ทุติยปัณณาสก์               
               อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๑               
               ในอวิชชาวรรคที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อวิชฺชา ได้แก่ ความไม่รู้ในสัจจะ ๔.
               บทว่า วิชฺชา ได้แก่ รู้แจ้งอรหัตตมรรค.
               บทว่า อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต ความว่า เมื่อรู้ เมื่อเห็น ว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ชื่อว่าย่อมละได้เหมือนกัน. ก็คำนี้ตรัสไว้โดยอัธยาศัยของบุคคลผู้ตรัสรู้ ในเมื่อตรัสโดยเป็นของไม่เที่ยง.
               ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน.
               แต่ในที่นี้ บทว่า สญฺโญชนา ได้แก่ สัญโญชน์ ๑๐.
               บทว่า อาสวา ได้แก่ อาสวะ ๔. บทว่า อนุสยา ได้แก่ อนุสัย ๗.
               บทว่า สพฺพูปาทานปริญฺญา ได้แก่ เพื่อรู้ชัดอุปาทานหมดทั้ง ๔ ด้วยปริญญา ๓.
               บทว่า ปริยาทานาย ได้แก่ เพื่อความเกษม.
               บทที่เหลือในที่ทั้งปวงง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์                อนิจจวรรคที่ ๕ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=46                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ มิคชาลวรรคที่ ๒                ๑. มิคชาลสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=66

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อวิชชาสูตร
                         ๒. สังโยชนสูตรที่ ๑
                         ๓. สังโยชนสูตรที่ ๒
                         ๔. อาสวสูตรที่ ๑
                         ๕. อาสวสูตรที่ ๒
                         ๖. อนุสัยสูตรที่ ๑
                         ๗. อนุสัยสูตรที่ ๒
                         ๘. ปริญญาสูตร
                         ๙. ปริยาทานสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ปริยาทานสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑ ๑. อวิชชาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 46อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 56อ่านอรรถกถา 18 / 57อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=633&Z=647
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=293
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=293
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :