ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 589อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 593อ่านอรรถกถา 18 / 595อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์
๓. โยธาชีวสูตร

               อรรถกถาโยธาชีวสูตรที่ ๓               
               ในโยธาชีวสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โยธาชีโว ความว่า ผู้เลี้ยงชีพด้วยการรบ (นักรบอาชีพ) พระธรรมสังคาหกเถระตั้งชื่อไว้อย่างนี้.
               บทว่า อุสฺสหติ วายมติ ได้แก่ ทำความอุตสาหะพยายาม.
               บทว่า ปริยาปาเทนฺติ ได้แก่ ให้ถึงความตาย.
               บทว่า ทุกฺกฏํ ได้แก่ ทำจิตไว้ไม่ดี.
               บทว่า ทุปฺปณิหิตํ ได้แก่ ตั้งจิตไว้ไม่ดี
               บทว่า สรชิโต นาม นิรโย ความว่า แม้นรกชื่อสรชิตนี้ ก็มิได้เป็นนรกหนึ่งต่างหาก แต่เป็นส่วนหนึ่งของอเวจีนั่นเอง ที่พวกนักรบอาชีพผูกสอดอาวุธ ๕ อย่าง ถือโล่ ขึ้นช้างม้ารถเหมือนรบอยู่ในสนามรบ หมกไหม้อยู่. ข้อนี้ ท่านกล่าวหมายเอานรกนั้น.

               จบอรรถกถาโยธาชีวสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์ ๓. โยธาชีวสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 589อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 593อ่านอรรถกถา 18 / 595อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=7823&Z=7861
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3612
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3612
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :