ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 6อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 7อ่านอรรถกถา 18 / 8อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑
๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร

               อรรถกถาอตีตานาคตปัจจุบันนานิจจสูตรที่ ๗-๑๐               
               สูตรที่ ๗ เป็นต้น ตรัสด้วยอำนาจเวไนยสัตว์ผู้กำหนดอนิจจลักษณะเป็นต้นในจักษุเป็นต้นที่เป็นอดีตและอนาคต ลำบากด้วยการยึดถือในรูปที่เป็นปัจจุบันว่ามีกำลัง.
               คำที่เหลือในที่ทุกแห่งมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล

               จบอรรถกถาอตีตานาคตปัจจุบันนานิจจสูตรที่ ๗-๑๐               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร
                         ๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร
                         ๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร
                         ๔. พาหิรอนิจจสูตร
                         ๕. พาหิรทุกขสูตร
                         ๖. พาหิรอนัตตสูตร
                         ๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร
                         ๘. อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร
                         ๙. อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร
                         ๑๐. พาหิรสูตร ฯ
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑                ๖. พาหิรอนัตตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=6                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ ยมกวรรคที่ ๒                ๑. สัมโพธสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=13

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ อนิจจวรรคที่ ๑ ๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 6อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 7อ่านอรรถกถา 18 / 8อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=69&Z=78
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=46
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=46
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :