ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 98อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 99อ่านอรรถกถา 18 / 101อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๓
๑๐. ผัคคุณสูตร

               อรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๑๐               
               ในผัคคุนสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ฉินฺนปปญฺเจ ความว่า ชื่อว่าผู้มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าอันขาดแล้ว เพราะตัดธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาเสียได้ ชื่อว่าผู้มีทางอันตัดแล้ว เพราะตัดทางคือตัณหานั่นเองได้แล้ว.
               ถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า เราจะถามอะไร.
               แก้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ความจริงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้ว เราจะถามถึงจักษุและโสตเป็นต้น ที่ภิกษุกันไว้แล้ว.
               อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ถ้าแม้เมื่อเจริญมรรคแล้ว ความหมุนเวียนแห่งจักษุและโสตะเป็นต้น จะพึงหมุนเวียนในอนาคตได้ไซร้ เราจะถามถึงข้อนั้น.

               จบอรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๑๐               
               จบคิลานวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. คิลานสูตรที่ ๑
                         ๒. คิลานสูตรที่ ๒
                         ๓. ราธสูตรที่ ๑
                         ๔. ราธสูตรที่ ๒
                         ๕. ราธสูตรที่ ๓
                         ๖. อวิชชาสูตรที่ ๑
                         ๗. อวิชชาสูตรที่ ๒
                         ๘. ภิกขุสูตร
                         ๙. โลกสูตร
                         ๑๐. ผัคคุณสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๓ ๑๐. ผัคคุณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 98อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 99อ่านอรรถกถา 18 / 101อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=1245&Z=1265
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=408
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=408
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :