ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1047อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1052อ่านอรรถกถา 19 / 1061อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖
๘. สูกรขาตาสูตร

               อรรถกถาสูกรขาตาสูตรที่ ๘               
               สูตรที่ ๘. คำว่า สูกรขาตายํ คือ ในที่เร้นที่หมูขุดไว้.
               เล่ากันว่า ในเวลาพระกัสสปพุทธเจ้า ถ้ำนั้น เมื่อแผ่นดินงอกขึ้นมาในพุทธันดรหนึ่งก็จมอยู่ในแผ่นดิน.
               วันหนึ่ง หมูตัวหนึ่งขุดคุ้ยดินที่ใกล้ รอบๆ หลังคาถ้ำนั้น. เมื่อฝนตกมา ดินก็ถูกชะจึงปรากฏรอบๆ เป็นหลังคา.
               พรานป่าคนหนึ่งมาพบเข้า จึงคิดว่า แต่ก่อนต้องเป็นที่ที่ท่านผู้มีศีลทั้งหลายเคยใช้สอยมาแล้วเป็นแน่ เราจะปรับปรุงมันจึงขนเอาดินโดยรอบออกไป ทำถ้ำให้สะอาด ล้อมรั้วรอบกระท่อม ติดประตูหน้าต่าง โบกปูนขาววาดภาพจิตรกรรมจนสำเร็จเป็นอย่างดี แล้วเอาทรายที่เหมือนแผ่นเงินมาเกลี่ยจนทั่วบริเวณ ตั้งเตียงและตั่งไว้แล้ว ได้ถวายเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า.
               ถ้ำเป็นของลึก เป็นของที่พึงขึ้นลงได้. คำนั้น พระอานนท์หมายเอาถ้ำนั้นจึงกล่าวแล้ว.
               คำว่า การนอบน้อมอย่างยิ่ง เป็นคำนปุงสกลิงค์แสดงถึงภาวะ มีคำที่ท่านอธิบายไว้ว่า เป็นผู้ทำความอ่อนน้อมเป็นอย่างยิ่งแล้ว กำลังเป็นไปอยู่ ย่อมเป็นไป.
               คำว่า เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ได้แก่ ความเป็นพระอรหันต์.
               คำว่า ผู้มีความเคารพยำเกรง คือ ผู้มีความเจริญที่สุด.
               คำที่เหลือทุกแห่งมีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสูกรขาตาสูตรที่ ๘               
               จบสูกรขาตวรรควรรณนาที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โกสลสูตร
                         ๒. มัลลสูตร
                         ๓. เสขสูตร
                         ๔. ปทสูตร
                         ๕. สารสูตร
                         ๖. ปติฏฐิตสูตร
                         ๗. พรหมสูตร
                         ๘. สูกรขาตาสูตร
                         ๙. อุปาทสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖ ๘. สูกรขาตาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1047อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1052อ่านอรรถกถา 19 / 1061อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6089&Z=6116
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7110
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7110
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :