ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1099อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1108อ่านอรรถกถา 19 / 1109อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาวาลวรรคที่ ๑
๑. อปารสูตร

               อรรถกถาอิทธิปาทสังยุต               
               ปาวาลวรรควรรณานาที่ ๑#-               
               อรรถกถาอปารสูตรที่ ๑               
#- พม่าเป็น จาปาลวรรค.

               อิทธิปาทสังยุต อปารสูตรที่ ๑.
               สมาธิที่อาศัยฉันทะเป็นไป ชื่อว่าฉันทสมาธิ. พวกสังขารที่เป็นประธาน ชื่อว่าปธานสังขาร.
               คำว่า สมนฺนาคตํ คือ เข้าถึงด้วยธรรมเหล่านั้น.
               ชื่อว่าอิทธิบาท เพราะเป็นบาทของฤทธิ์ หรือบาทที่เป็นฤทธิ์.
               แม้ในพวกคำที่เหลือก็ทำนองนี้แหละ.
               นี้เป็นความสังเขปในอิทธิปาทสังยุตนี้. ส่วนความพิสดารมาเสร็จแล้วในอิทธิปาทวิภังค์. ส่วนในความอิทธิปาทสังยุตนั้น ท่านก็ได้แสดงไว้แล้วในวิสุทธิมรรค.
               ในมรรคสังยุต โพชฌงคสังยุต สติปัฏฐานสังยุต และอิทธิปาทสังยุตนี้ ก็อย่างนั้น คือเป็นปริจเฉทอย่างเดียวกันโดยแท้.

               จบอรรถกถาอปารสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาวาลวรรคที่ ๑ ๑. อปารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1099อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1108อ่านอรรถกถา 19 / 1109อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6413&Z=6423
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7139
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7139
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :