ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 114อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 117อ่านอรรถกถา 19 / 129อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อัญญติตถิยวรรคที่ ๕
๑. วิราคสูตร

               อรรถกถาอัญญติตถิยเปยยาลที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในอัญญติตถิยเปยยาล.
               บทว่า อทฺธานปริญฺญตฺถํ ได้แก่ กำหนดรู้สังสารวัฏอันยืดยาว เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า นิพพานเพื่อกำหนดรู้สังสารวัฏอันยืดยาว. อธิบายว่า เพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานนั้น.
               บทว่า อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถํ ได้แก่ ไม่ใช่ประโยชน์ทางปัจจัย เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.
               อนึ่ง ในเปยยาลนี้ ท่านกล่าวถึงพระอรหัตด้วยผลคือวิชชาวิมุตติ ท่านกล่าวการพิจารณาด้วยญาณทัสสนะว่าเป็นนิพพาน โดยบทที่เหลือ ด้วยประการฉะนี้.

               จบอรรถกถาอัญญติตถิยเปยยาลที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วิราคสูตร
                         ๒. สังโยชนสูตร
                         ๓. อนุสยสูตร
                         ๔. อัทธานสูตร
                         ๕. อาสวสูตร
                         ๖. วิชชาวิมุตติสูตร
                         ๗. ญาณทัสสนสูตร
                         ๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ ปฏิปัตติวรรคที่ ๔                ๑๐. พรหมจริยสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=114                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์                สุริยเปยยาลที่ ๖ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อัญญติตถิยวรรคที่ ๕ ๑. วิราคสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 114อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 117อ่านอรรถกถา 19 / 129อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=608&Z=624
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4286
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4286
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :