ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1241อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1245อ่านอรรถกถา 19 / 1249อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ อโยคุฬวรรคที่ ๓
๑๑. ตถาคตสูตร

               อรรถกถาโมคคัลลานสูตรเป็นต้น               
               ในสูตรที่ ๑๑ และ ๑๒ ทรงแสดงอภิญญา ๖ ไว้.
               คำที่เหลือในที่ทุกแห่ง มีใจความที่ตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาปฐมผลสูตรที่ ๔ เป็นต้น               
               จบอรรถกถาอโยคุฬวรรคที่ ๓               
               จบอรรถกถอิทธิปาทสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มรรคสูตร
                         ๒. อโยคุฬสูตร
                         ๓. ภิกขุสุทธกสูตร
                         ๔. ผลสูตรที่ ๑
                         ๕. ผลสูตรที่ ๒
                         ๖. อานันทสูตรที่ ๑
                         ๗. อานันทสูตรที่ ๒
                         ๘. ภิกขุสูตรที่ ๑
                         ๙. ภิกขุสูตรที่ ๒
                         ๑๐. โมคคัลลานสูตร
                         ๑๑. ตถาคตสูตร.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ อโยคุฬวรรคที่ ๓                ๙. ภิกขุสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1236                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อนุรุทธสังยุตต์ รโหคตวรรคที่ ๑                ๑. รโหคตสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1253

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ อโยคุฬวรรคที่ ๓ ๑๑. ตถาคตสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1241อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1245อ่านอรรถกถา 19 / 1249อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=7190&Z=7222
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :