ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1409อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1410อ่านอรรถกถา 19 / 1411อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อานาปานสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒
๑๐. อาสวักขยสูตร

               สูตรที่ ๗-๘-๙-๑๐ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อิจฉานังคลสูตร
                         ๒. สกังภิยสูตร
                         ๓. อานันทสูตรที่ ๑
                         ๔. อานันทสูตรที่ ๒
                         ๕. ภิกขุสูตรที่ ๑
                         ๖. ภิกขุสูตรที่ ๒
                         ๗. สังโยชนสูตร
                         ๘. อนุสยสูตร
                         ๙. อัทธานสูตร
                         ๑๐. อาสวักขยสูตร
               จบอานาปานสังยุต               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อานาปานสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒                ๓. อานันทสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1380                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ เวฬุทวารวรรคที่ ๑                ๑. ราชาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1411

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อานาปานสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒ ๑๐. อาสวักขยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1409อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1410อ่านอรรถกถา 19 / 1411อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=8190&Z=8206
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :