ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 129อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 147อ่านอรรถกถา 19 / 165อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์
เอกธัมมเปยยาลที่ ๗

               อรรถกถาเอกธัมมเปยยาลที่ ๗ และคังคาเปยยาลที่ ๙               
               เอกธัมมเปยยาลก็ดี คังคาเปยยาลก็ดี ในพระสูตรที่ตรัสไว้อย่างนั้นๆ กล่าวไว้ด้วยอัธยาศัยของบุคคลโดยเฉพาะ และกล่าวด้วยอัธยาศัยของผู้รู้ทั้งหลาย.

               จบอรรถกถาเอกธัมมเปยยาลที่ ๗ และคังคาเปยยาลที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
                         ๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
                         ๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อัปปมาทวรรคที่ ๑๐                ๑. ตถาคตสูตรที่ ๑ - ๑๓. วัตถสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=245

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอกธัมมเปยยาลที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 129อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 147อ่านอรรถกถา 19 / 165อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=795&Z=904
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4305
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4305
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :