ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1548อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1568อ่านอรรถกถา 19 / 1574อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สรกานิวรรคที่ ๓
๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗               
               พึงทราบอธิบายในทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗
               บทว่า สมฺปรายิกํ มรณภยํ ได้แก่ ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าเป็นเหตุ.
               บทว่า สมควรแก่คฤหัสถ์ ได้แก่ เหมาะแก่คฤหัสถ์.
               คำที่เหลือในที่ทั้งปวง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗               
               จบสรกานิวรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มหานามสูตรที่ ๑
                         ๒. มหานามสูตรที่ ๒
                         ๓. โคธาสูตร
                         ๔. สรกานิสูตรที่ ๑
                         ๕. สรกานิสูตรที่ ๒
                         ๖. ทุสีลยสูตรที่ ๑
                         ๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒
                         ๘. เวรภยสูตรที่ ๑
                         ๙. เวรภยสูตรที่ ๒
                         ๑๐. ลิจฉวีสูตร.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔                ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1584

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สรกานิวรรคที่ ๓ ๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1548อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1568อ่านอรรถกถา 19 / 1574อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9161&Z=9222
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8066
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8066
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :