ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1596อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1599อ่านอรรถกถา 19 / 1603อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
๑๐. นันทิยสูตร

               อรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบอธิบายในนันทิยสูตรที่ ๑๐.
               คำว่า เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเร้นในกลางคืน ความว่า กลางวันสงัด กลางคืนหลีกเร้น.
               คำว่า ธรรมทั้งหลาย ย่อมไม่ปรากฏ ได้แก่ ธรรมคือสมถะและวิปัสสนา ย่อมไม่เกิดขึ้น.
               คำที่เหลือในบททั้งปวง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐               
               จบปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑
                         ๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
                         ๓. อภิสันทสูตรที่ ๓
                         ๔. เทวปทสูตรที่ ๑
                         ๕. เทวปทสูตรที่ ๒
                         ๖. สภาคตสูตร
                         ๗. มหานามสูตร
                         ๘. วัสสสูตร
                         ๙. กาฬิโคธาสูตร
                         ๑๐. นันทิยสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔ ๑๐. นันทิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1596อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1599อ่านอรรถกถา 19 / 1603อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9465&Z=9516
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8085
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8085
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :