ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1639อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1640อ่านอรรถกถา 19 / 1641อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖
๑๑. เวปุลลสูตร

               สูตรที่ ๑๐-๑๑ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สคาถกสูตร
                         ๒. วัสสวุตถสูตร
                         ๓. ธรรมทินนสูตร
                         ๔. คิลายนสูตร
                         ๕. ผลสูตรที่ ๑
                         ๖. ผลสูตรที่ ๒
                         ๗. ผลสูตรที่ ๓
                         ๘. ผลสูตรที่ ๔
                         ๙. ปฏิลาภสูตร
                         ๑๐. วุฒิสูตร
                         ๑๑. เวปุลลสูตร.
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖                ๙. ปฏิลาภสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1638                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์                มหาปัญญวรรคที่ ๗ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1641

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖ ๑๑. เวปุลลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1639อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1640อ่านอรรถกถา 19 / 1641อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9821&Z=9903
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :