ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 147อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 165อ่านอรรถกถา 19 / 183อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์
นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘

               อรรถกถานาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘               
               เปยยาลที่ ๘ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               จบนาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
                         ๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
                         ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
                         ๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
                         ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 147อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 165อ่านอรรถกถา 19 / 183อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=905&Z=1019
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :