ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1658อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1659อ่านอรรถกถา 19 / 1660อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๖               
               พึงทราบอธิบายในทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๖.
               คำว่า ประกาศแล้วซึ่งที่สิ่งที่ตนรู้แล้ว ความว่า ประกาศสิ่งที่ตนรู้เฉพาะแล้วอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้พร้อมเฉพาะแล้ว.
               ก็ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยสมณศัพท์.

               จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑ ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1658อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1659อ่านอรรถกถา 19 / 1660อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9962&Z=9976
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8181
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8181
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :