ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1696อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1697อ่านอรรถกถา 19 / 1698อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
๑๐. ตถสูตร

               อรรถกถาตถสูตร               
               พึงทราบอธิบายในตถสูตรที่ ๑๐
               ก็ทุกข์ ชื่อว่าเป็นของจริงแท้ เพราะอรรถว่าไม่มีอยู่โดยภาวะของตน ท่านเรียกว่า ทุกข์นั่นแล ชื่อว่าไม่แปรผัน เพราะสภาวะไม่ว่างเปล่า. เพราะว่าทุกข์ ชื่อว่ามิใช่ทุกข์หามิได้. ชื่อว่าไม่เป็นอย่างอื่น เพราะไม่เข้าถึงสภาวะอื่น. ก็ทุกข์เข้าถึงการกล่าวในทุกขสมุทัยเป็นต้นหามิได้.
               แม้ในสมุทัยเป็นต้น ก็นัยนี้แล.

               จบอรรถกถาตถสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ตถาคตสูตรที่ ๑
                         ๒. ตถาคตสูตรที่ ๒
                         ๓. ขันธสูตร
                         ๔. อายตนสูตร
                         ๕. ธารณสูตรที่ ๑
                         ๖. ธารณสูตรที่ ๒
                         ๗. อวิชชาสูตร
                         ๘. วิชชาสูตร
                         ๙. สังกาสนสูตร
                         ๑๐. ตถสูตร

               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒ ๑๐. ตถสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1696อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1697อ่านอรรถกถา 19 / 1698อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10228&Z=10244
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8303
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8303
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :