ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1709อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1710อ่านอรรถกถา 19 / 1712อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ โกฏิคามวรรคที่ ๓
๑๐. ควัมปติสูตร

               อรรถกถาควัมปติสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบอธิบายในควัมปติสูตรที่ ๑๐
               คำว่า สหชนิยะ ได้แก่ ในพระนครที่มีชื่อว่า สหชนิยะ.
               คำเป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้ใดย่อมเห็นทุกข์ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัย ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยอำนาจการแทงตลอดอย่างเดียว.
               ก็ในพระสูตรนี้ ได้ตรัสการแทงตลอดอย่างเดียวเท่านั้นแล.

               จบอรรถกถาควัมปติสูตรที่ ๑๐               
               จบโกฏิคามวรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วัชชีสูตรที่ ๑
                         ๒. วัชชีสูตรที่ ๒
                         ๓. สัมมาสัมพุทธสูตร
                         ๔. อรหันตสูตร
                         ๕. อาสวักขยสูตร
                         ๖. มิตตสูตร
                         ๗. ตถสูตร
                         ๘. โลกสูตร
                         ๙. ปริญเญยยสูตร
                         ๑๐. ควัมปติสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ โกฏิคามวรรคที่ ๓ ๑๐. ควัมปติสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1709อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1710อ่านอรรถกถา 19 / 1712อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10352&Z=10373
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8323
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8323
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :