ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 199อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 19 / 229อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ คังคาเปยยาลที่ ๙
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการหยั่งลงสู่อมตะ

               อรรถกถาเอกธัมมเปยยาลที่ ๗ และคังคาเปยยาลที่ ๙               
               เอกธัมมเปยยาลก็ดี คังคาเปยยาลก็ดี ในพระสูตรที่ตรัสไว้อย่างนั้นๆ กล่าวไว้ด้วยอัธยาศัยของบุคคลโดยเฉพาะ และกล่าวด้วยอัธยาศัยของผู้รู้ทั้งหลาย.

               จบอรรถกถาเอกธัมมเปยยาลที่ ๗ และคังคาเปยยาลที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์                สุริยเปยยาลที่ ๖ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อัปปมาทวรรคที่ ๑๐                ๑. ตถาคตสูตรที่ ๑ - ๑๓. วัตถสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=245

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ คังคาเปยยาลที่ ๙ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยการหยั่งลงสู่อมตะ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 199อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 214อ่านอรรถกถา 19 / 229อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1230&Z=1326
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :