ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 331อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 333อ่านอรรถกถา 19 / 355อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ โอฆวรรคที่ ๑๓
๑. โอฆสูตร - ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒

               โอฆวรรควรรณนาที่ ๑๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในโอฆวรรค
               บทว่า กาโมโฆ ได้แก่ ความกำหนัดด้วยความพอใจในกามคุณ ๕.
               บทว่า ภโวโฆ ได้แก่ ความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปราคะและอรูปราคะ.
               บทว่า ทิฏฺโฐโฆ ได้แก่ ทิฏฐิ ๖๒.
               บทว่า อวิชฺโชโฆ ได้แก่ ความไม่รู้ในอริยสัจ ๔.
               แม้ในกามโยคะเป็นต้นก็มีนัยนี้แล.
               บทว่า กามุปาทานํ ได้แก่ การยึดถือกาม.
               แม้ในบทมีบทว่า ทิฏฺฐุปาทา เป็นต้นก็มีนัยนี้แล.
               บทว่า คนฺถา ได้แก่ เครื่องร้อยรัด คือติดแน่น.
               บทว่า กายคนฺโถ ได้แก่ เครื่องร้อยรัดแห่งนามกาย คือกิเลสเครื่องร้อยรัดติดแน่น.
               บทว่า อิทํ สจฺจาภินิเวโส ได้แก่ ยึดมั่นอย่างนี้ว่า นี้แหละจริง เกิดขึ้นด้วยอำนาจอันตคาหิกทิฏฐิ.
               บทว่า กามราคานุสโย ความว่า ชื่อว่ากามราคานุสัย เพราะอรรถว่าไปด้วยกำลัง แม้ในสูตรที่เหลือก็มีนัยนี้แล.
               บทว่า โอรมฺคิยานิ คือ สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ.
               บทว่า สญฺโญชนานิ ได้แก่ เครื่องผูกมัด.
               บทว่า อุทฺธมฺภาคิยานิ ได้แก่ สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง.
               สูตรที่เหลือในที่ทั้งปวงมีความง่ายทั้งนั้น ด้วยประการฉะนี้.

               จบโอฆวรรควรรณนาที่ ๑๓               
               จบอรรถกถามัคคสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โอฆสูตร
                         ๒. โยคสูตร
                         ๓. อุปาทานสูตร
                         ๔. คันถสูตร
                         ๕. อนุสยสูตร
                         ๖. กามคุณสูตร
                         ๗. นิวรณสูตร
                         ๘. อุปาทานขันธสูตร
                         ๙. โอรัมภาคิยสูตร
                         ๑๐. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑
                         ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ โอฆวรรคที่ ๑๓ ๑. โอฆสูตร - ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 331อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 333อ่านอรรถกถา 19 / 355อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=2022&Z=2143
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :