ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 433อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 434อ่านอรรถกถา 19 / 435อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๒
๑๐. นิพพานสูตร

               พระสูตรที่ ๗-๑๐ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปาณูปมสูตร
                         ๒. สุริยูสมสูตรที่ ๑
                         ๓. สุริยูปมสูตรที่ ๒
                         ๔. คิลานสูตรที่ ๑
                         ๕. คิลานสูตรที่ ๒
                         ๖. คิลานสูตรที่ ๓
                         ๗. ปารคามีสูตร
                         ๘. วิรัทธสูตร
                         ๙. อริยสูตร
                         ๑๐. นิพพานสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๒                ๔. คิลานสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=415                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ อุทายิวรรคที่ ๓                ๑. โพธนสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=435

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๒ ๑๐. นิพพานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 433อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 434อ่านอรรถกถา 19 / 435อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=2606&Z=2623
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :