ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 455อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 458อ่านอรรถกถา 19 / 463อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ อุทายิวรรคที่ ๓
๑๐. อุทายิสูตร

               อรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในอุทายิสูตรที่ ๑๐.
               บทว่า อพหุกโต แปลว่า ไม่กระทำให้มาก.
               ในบทว่า อุกฺกุชฺชาวกุชฺชํ นี้ท่านแสดงว่า พระอุทายีพิจารณาเปลี่ยนไปมาด้วยอำนาจความเกิดและความเสื่อม.
               ความเกิดเรียกว่า อุกกุชชะ. ความเสื่อมเรียกว่า อวกุชชะ.
               บทว่า ธมฺโม จ เม อภิสเมโต ได้แก่ วิปัสสนาธรรมอันข้าพระองค์บรรลุแล้ว.
               บทว่า มคฺโค คือ วิปัสสนามรรค.
               ก็ถ้าพระเถระเป็นโสดาบันในสมัยนั้น พึงทราบวิปัสสนานี้เพื่อประโยชน์แก่มรรคทั้งสามเบื้องบน ถ้าเป็นอนาคามี พึงทราบวิปัสสนานี้เพื่อประโยชน์แก่อรหัตมรรค.
               บทว่า ตถา ตถา วิหรนฺตํ ได้แก่ อยู่โดยอาการนั้นๆ.
               บทว่า ตถตฺตาย ได้แก่ เพื่อความเป็นอย่างนั้น.
               ด้วยบทเป็นต้นว่า ขีณา ชาติ ท่านประสงค์เอา ตถตฺตาย พระเถระแสดงความเป็นอย่างนั้น. ในข้อนี้มีอธิบายว่า พระเถระย่อมนำเอาธรรมนั้นเข้ามาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา เมื่อท่านแสดงธรรมนั้น จึงกล่าวอย่างนี้.
               คำที่เหลือในบททั้งปวง มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๑๐               
               จบอุทายิวรรควรรณนาที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โพธนสูตร
                         ๒. เทสนาสูตร
                         ๓. ฐานิยสูตร
                         ๔. อโยนิโสสูตร
                         ๕. อปริหานิยสูตร
                         ๖. ขยสูตร
                         ๗. นิโรธสูตร
                         ๘. นิพเพธสูตร
                         ๙. เอกธัมมสูตร
                         ๑๐. อุทายิสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ อุทายิวรรคที่ ๓ ๑๐. อุทายิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 455อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 458อ่านอรรถกถา 19 / 463อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=2749&Z=2791
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4725
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4725
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :