ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 496อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 501อ่านอรรถกถา 19 / 503อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ นิวรณวรรคที่ ๔
๑๐. นีวรณสูตร

               อรรถกถานีวรณสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในนีวรณสูตรที่ ๑๐.
               บทว่า อนฺธกรณา แปลว่า กระทำให้มืด.
               บทว่า อจกฺขุกรณา ได้แก่ กระทำไม่ให้มีปัญญาจักษุ.
               บทว่า ปญฺญานิโรธิยา ได้แก่ ดับปัญญา.
               บทว่า วิฆาตปกฺขิยา แปลว่า เป็นฝ่ายทุกข์.
               บทว่า อนิพฺพานสํวตฺตนิกา ได้แก่ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.
               ในวรรคนี้แม้ทั้งสิ้น ท่านกล่าวโพชฌงค์คลุกเคล้ากันไปด้วยประการฉะนี้.

               จบอรรถกถานีวรณสูตรที่ ๑๐               
               จบนีวรณวรรควรรณนาที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กุสลสูตรที่ ๑
                         ๒. กุสลสูตรที่ ๒
                         ๓. อุปกิเลสสูตร
                         ๔. อโยนิโสสูตร
                         ๕. โยนิโสสูตร
                         ๖. วุฑฒิสูตร
                         ๗. อาวรณาวนีรณสูตร
                         ๘. นีวรณาวรณสูตร
                         ๙. รุกขสูตร
                         ๑๐. นีวรณสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โพชฌงคสังยุตต์ นิวรณวรรคที่ ๔ ๑๐. นีวรณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 496อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 501อ่านอรรถกถา 19 / 503อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=2941&Z=2967
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4768
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4768
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :