ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 787อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 793อ่านอรรถกถา 19 / 796อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓
๑๐. มานทินนสูตร

               พระสูตรนี้ อรรถกถาว่า มีเนื้อความง่าย.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สีลสูตร
                         ๒. ฐิติสูตร
                         ๓. ปริหานสูตร
                         ๔. สุทธกสูตร
                         ๕. พราหมณสูตร
                         ๖. ปเทสสูตร
                         ๗. สมัตตสูตร
                         ๘. โลกสูตร
                         ๙. สิริวัฑฒสูตร
                         ๑๐. มานทินนสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓                ๘. โลกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=785                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อนนุสสุตวรรคที่ ๔                ๔. ภาวนาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=802

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓ ๑๐. มานทินนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 787อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 793อ่านอรรถกถา 19 / 796อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=4689&Z=4725
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :