ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 814อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 815อ่านอรรถกถา 19 / 818อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อนนุสสุตวรรคที่ ๔
๑๐. วิภังคสูตร

               สูตรที่ ๕ ถึง ๑๐ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อนนุสสุตสูตร
                         ๒. วิราคสูตร
                         ๓. วิรัทธสูตร
                         ๔. ภาวนาสูตร
                         ๕. สติสูตร
                         ๖. อัญญสูตร
                         ๗. ฉันทสูตร
                         ๘. ปริญญาสูตร
                         ๙. ภาวนาสูตร
                         ๑๐. วิภังคสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อนนุสสุตวรรคที่ ๔                ๔. ภาวนาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=802                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อมตวรรคที่ ๕                ๒. สมุทยสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=819

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อนนุสสุตวรรคที่ ๔ ๑๐. วิภังคสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 814อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 815อ่านอรรถกถา 19 / 818อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=4845&Z=4873
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :