ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 839อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 843อ่านอรรถกถา 19 / 844อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑
๑. สุทธิกสูตร

               อินทริยสังยุตตวรรณนา               
               สุทธิกวรรคที่ ๑               
               อรรถกถาสุทธิกสูตรที่ ๑               
               อินทริยสังยุต สุทธิกสูตรที่ ๑.
               อินทรีย์ ๓ อย่างนี้ คือ สัทธินทรีย์ สตินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมได้ทั้งในกุศลและวิบากที่เป็นไปในภูมิ ๔ ทั้งในกิริยา. วิริยินทรีย์ สมาธินทรีย์ ย่อมได้ในจิตทุกดวง คือ ในกุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔ ในอกุศลวิบาก ในกิริยา.
               พึงทราบว่า พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด้วยอำนาจการกำหนดธรรม ที่รวมเข้าไว้ทั้งสี่ภูมิ.
               จบอรรถกถาสุทธิกสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               ๔. อินทริยสังยุต [ฉบับมหาจุฬาฯ]               
               ๑. สุทธิกวรรค               
               หมวดว่าด้วยอินทรีย์ล้วน               
               ๑. สุทธิกสุตตวัณณนา               
               พรรณนาพระสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วน               
               [๗] ในพระสูตรที่ ๑ แห่งอินทริยสังยุต บัณฑิตย่อมได้อินทรีย์ ๓ ประการนี้ทั้งในกุศลและวิบากที่เป็นไปในภูมิ ๔ ทั้งในกิริยา คือ
                         ๑. อินทรีย์คือศรัทธา (สัทธินทรีย์)
                         ๒. อินทรีย์คือสติ (สตินทรีย์)
                         ๓. อินทรีย์คือปัญญา (ปัญญินทรีย์)
               ย่อมได้อินทรีย์คือวิริยะและอินทรีย์คือคือสมาธิในจิตทุกดวง คือในกุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔ ในอกุศลวิบาก ในกิริยา พระสูตรนี้บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสด้วยอำนาจแห่งการกำหนดธรรมที่รวมเข้าไว้ทั้ง ๔ ภูมิด้วยประการฉะนี้
               พระสูตรที่ ๑ จบ               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑ ๑. สุทธิกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 839อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 843อ่านอรรถกถา 19 / 844อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5056&Z=5063
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6687
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6687
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :