ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 894อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 897อ่านอรรถกถา 19 / 898อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓
๒. ชีวิตินทริยสูตร

               อรรถกถาชีวิตินทริยสูตรที่ ๒               
               สูตรที่ ๒. ในคำเป็นต้นว่า อิตถินทรีย์ พึงทราบวิเคราะห์ดังต่อไปนี้.
               ที่ชื่อว่าอิตถินทรีย์ เพราะย่อมกระทำอรรถว่าใหญ่ในความเป็นหญิง. ชื่อว่าปุริสินทรีย์ เพราะย่อมกระทำอรรถว่าใหญ่ในความเป็นชาย. ที่ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ เพราะย่อมกระทำอรรถว่าใหญ่ในความเป็นอยู่.
               เล่ากันมาว่า พระสูตรนี้มีเหตุเกิดแห่งเนื้อความว่า ก็แลในท่ามกลางสงฆ์เกิดถ้อยคำว่า อินทรีย์ที่เป็นวัฏฏะมีเท่าไรหนอแล.
               ลำดับนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอินทรีย์ที่เป็นวัฏฏะอยู่ จึงตรัสคำเป็นต้นว่า ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์สามเหล่านี้.

               จบอรรถกถาชีวิตินทริยสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓ ๒. ชีวิตินทริยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 894อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 897อ่านอรรถกถา 19 / 898อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5347&Z=5351
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6817
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6817
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :