ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 912อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 914อ่านอรรถกถา 19 / 915อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุขินทริยวรรคที่ ๔
๑. สุทธกสูตร

               สุขินทริยวรรคที่ ๔               
               อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               สุขินทริยวรรคที่ ๔ สุทธกสูตรที่ ๑.
               ความเป็นสุขและเป็นอินทรีย์ เพราะอรรถว่าใหญ่ กล่าวคือ เป็นอธิบดีแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุขินทรีย์.
               แม้ในทุกขินทรีย์เป็นต้นก็นัยนี้แหละ และในอินทรีย์เหล่านี้ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ และโทมนัสสินทรีย์เป็นกามาวจรอย่างเดียว. อรูปาวจร๑- รูปาวจร เว้นโสมนัสสินทรีย์ที่เหลือ เป็นไปในสามภูมิ. อุเปกขินทรีย์เป็นไปในสี่ภูมิ.
____________________________
๑- อรูปาวจรฌานและรูปาวจรฌาน (เฉพาะจตตุถฌาน) ไม่ประกอบด้วยโสมนัสสินทรีย์. รูปาวจรฌานที่เหลือ ประกอบด้วยโสมนัสสินทรีย์.

               จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุขินทริยวรรคที่ ๔ ๑. สุทธกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 912อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 914อ่านอรรถกถา 19 / 915อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5452&Z=5457
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6916
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6916
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :