ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 623อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 627อ่านอรรถกถา 2 / 631อ่านอรรถกถา 2 / 881
อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์
ปาจิตติย์ สุราปานวรรคที่ ๖ สิกขาบทที่ ๑๐

               สุราปานวรรค วิกัปปนสิกขาบทที่ ๙               
               ในสิกขาบทที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังนี้ :-
               บทว่า อปนิเธนฺติ คือ นำไปเก็บซ่อนไว้.
               บทว่า หสฺสาเปกฺโข คือ มีความประสงค์จะหัวเราะ.
               สองบทว่า อญฺญํ ปริกฺขารํ ได้แก่ บริขารอื่นมีถุงบาตรเป็นต้น ซึ่งมิได้มาในพระบาลี.
               สามบทว่า ธมฺมึ กถํ กตฺวา มีความว่า เมื่อภิกษุเก็บไว้ด้วยทำใจว่า เราจักกล่าวธรรมกถาอย่างนี้ว่า ชื่อว่า สมณะเป็นผู้ไม่เก็บงำบริขารไม่ควร แล้วจึงจักให้ ดังนี้ ไม่เป็นอาบัติ.
               บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ ตื้นทั้งนั้นแล.
               สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๓ เป็นกิริยา สัญญาวิโมกข์ สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.

               จีวราปนิธานสิกขาบทที่ ๑๐ จบ               
               สุราปานวรรคที่ ๖ จบบริบูรณ์               
               ตามวรรณนานุกรม.               
               ------------------------------------------------------------               

               หัวข้อประจำเรื่อง               
               ๑. สุราปานสิกขาบท ว่าด้วยการดื่มสุรา
               ๒. อังคุลิปโตทกสิกขาบท ว่าด้วยการจี้
               ๓. หัสสธัมมสิกขาบท ว่าด้วยการเล่นน้ำ
               ๔. อนาทริยสิกขาบท ว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อ
               ๕. ภิงสาปนสิกขาบท ว่าด้วยการหลอนภิกษุ
               ๖. โชติสมาทหนสิกขาบท ว่าด้วยการติดไฟ
               ๗. นหานสิกขาบท ว่าด้วยการอาบน้ำ
               ๘. ทุพพัณณกรณสิกขาบท ว่าด้วยของสำหรับทำให้เสียสี
               ๙. วิกัปปนสิกขาบท ว่าด้วยการวิกัปจีวร และ
               ๑๐. จีวราปนิธานสิกขาบท ว่าด้วยการซ่อนจีวร.

               ------------------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปาจิตติยกัณฑ์ ปาจิตติย์ สุราปานวรรคที่ ๖ สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 2 / 1อ่านอรรถกถา 2 / 623อรรถกถา เล่มที่ 2 ข้อ 627อ่านอรรถกถา 2 / 631อ่านอรรถกถา 2 / 881
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=2&A=12525&Z=12599
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9641
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9641
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :