ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต
อธิกรณวรรคที่ ๒
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อ [๒๕๗] ถึง [๒๖๖]
อธิกรณวรรคที่ ๒

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
               อรรถกถาอธิกรณวรรคที่ ๒    หน้าต่างที่                        อรรถกถาสูตรที่ ๑ ข้อ ๒๕๗    ๑.                             อรรถกถาสูตรที่ ๒ ข้อ ๒๕๘                        อรรถกถาสูตรที่ ๓ ข้อ ๒๕๙                        อรรถกถาสูตรที่ ๔ ข้อ ๒๖๐                        อรรถกถาสูตรที่ ๕ ข้อ ๒๖๑                        อรรถกถาสูตรที่ ๖ ข้อ ๒๖๒    ๒.                                          โทษของการนั่ง ๖ อย่าง                                     สรณคมน์                                           ประเภทแห่งสรณคมน์                                           อาการ ๔                        อรรถกถาสูตรที่ ๗ ข้อ ๒๖๓    ๓.                             อรรถกถาสูตรที่ ๘ ข้อ ๒๖๔                        อรรถกถาสูตรที่ ๙ ข้อ ๒๖๕                        อรรถกถาสูตรที่ ๑๐ ข้อ ๒๖๖                        อรรถกถาสูตรที่ ๑๑ ข้อ ๒๖๖

.. สารบัญ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ อธิกรณวรรคที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 20 / 1อ่านอรรถกถา 20 / 247อรรถกถา เล่มที่ 20 ข้อ 257อ่านอรรถกถา 20 / 267อ่านอรรถกถา 20 / 596
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=20&A=1374&Z=1563
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=209
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=209
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com